Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radlická

adresa: Praha 5 - Smíchov, Radlická
investor: CFQI a.s.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2008
realizace:

Záměr investora

Hlavním záměrem objednatele - stavebníka je na stávající předmětné pozemky, které jsou zastavěny dvěma dvoupodlažními objekty se sedlovou střechou vytvořit po jejich demolici novostavbu polyfunkčního domu s převahou obytné funkce.

Pozemek pro tuto výstavbu je poměrně složitý (doprava, hluk, atd.) a svažitý, tudíž řešení nepatří k jednoduchým návrhům bytových domů. Zároveň díky volnému prostoru před budovou – severní a východní pohledy bude hmota velice vizuálně exponovaná.

Územní plán

Řešené území se nachází dle platného územní plánu na ploše OV(polyfunkční území všeobecně obytné) v památkové zoně. Tato plocha je ze severu a západu ohraničena plochou ÚSES(územní systém ekologické stability) a z východu plochou DHM(plocha a zařízení hromadné dopravy osob). Řešené území neleží v území se zákazem výškových staveb.

Navrhovaná výstavba splňuje požadavky na danou funkční plochu OV, která není nijak dále upřesněna.

Návrh specifikuje základní koeficienty.
KZP……………0,4
KPP……………2,3
KZ………….…..0,6
podlažnost……6+1

Hmotová skladba

Navrhovaná budova je šestipodlažní s nástavbou ozeleněného ustupujícího patra s výrazným ukončením patra osmého („vyhlídková“věž) – výškový kulminační bod celé uliční fronty. Základní hmota je v další rovině rozčleněna do několika horizontálně a vertikálně členěných prvků tak, aby lépe zapadala do stávající zástavby. Díky územnímu plánu(ÚSES) je možno severní fasádu koncipovat do polohy ukončující, nárožní a tím pádem gradující(lodžie a vystupující režná stěna). Ustupující patro je navrženo jako prosvětlená lehká hmota s rovnou střechou. Hmota je obložena „dřevem, čímž dochází k optickému propojení se zeleným svahem za navrhovanou budovou.

Funkční skladba

Ve spodním vstupním patře je navrženo parkování s vjezdy, dále pak vstupy do prostoru administrativy a bytového domu. Patro nad vstupním podlažím je věnováno komerčně-administrativním prostorům.

Byty jsou umístěny od 3.np (zde je navržen i přístup na svažitou terasu) a jsou řešeny s co největší možnou mírou funkčnosti a variability, která je však omezena složitostí posazení do svažitého terénu a samotnému vlivu rušné dopravy - východní strana navrhovaného domu. Byty jsou tak protknuty vertikálně umístěnými lodžiemi, okna na východní fasádě jsou orientována na jih. Byty jsou navrženy dle zadání jako malometrážní až po byty do 100m2.

Konstrukční systém

Bude se jednat předběžně o systém žel.bet.monolitický-kombinovaný (sloup, stěna).

Parkování

Byl řešen dle požadavků objednatele, a to umístěním do 1.pp a 1.np. Pro vjezd do spodního patra o kapacitě 10-míst nebude použit výtah, ale rampa o sklonu 16%. Do 1.np(kapacita rovněž 10-míst) bude samostatný vjezd přímo z ulice.

Dle OTP je zapotřebí 19-ti míst. Jedná se o 3 zónu, která není ve spádovém území stanic metra. Návrh počítá s umístěním jednoho rezervního invalidního stání v 1.np. Možnost volného venkovního stání pro hosty(1 stání) bude řešeno v parteru u budovy v místě vstupu do admin.části..

Kapacity ploch administrativy a počet bytů

Jsou velice úzce limitovány počtem parkování , kdy vypočtený základní počet stání Pz(19) musí být roven požadovanému počtu Pp. Počet bytů je navržen na 2 byty o jedné obytné místnosti a 13-ti bytů do plochy 100m2. Požadovaná rozdělení a procenta kategorie bytů jsou dodržena.
Čistá plocha kanceláří, která se začleňuje do výpočtu dopravy v klidu činní 162m2, jinak celková čistá plocha je 322m2.

Vertikální komunikace

V polyfunkčním domě je navrženo jedno centrální prosvětlené a přirozeně větratelné schodiště s výtahem. Pro administrativní část je zapotřebí samostatné schodiště propojující 1.np a 2.np.. Z administrativní části-2.np je možný přístup k výtahu centrálního domovního schodiště.

Propojení domu s okolím

Je navrženo z ulice v parteru a dále ve 3.np s přístupem z haly od domovního schodiště na zahradu.

Fasády

Z hlediska navrhovaných pohledových materiálů půjde o prvky současné a přírodní – bílá hladká omítka, šedá točená omítka nebo pohledový beton, režné zdivo a ustupující patro z dřev.obkladu(cedr). Rámy oken a dveří budou z tenkostěnných al profilů, plochy teras případně pergol z rastru „tropických“ dřev ( merbau či uměl.materiálu–Terafina ).
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.