Česky   English

 
 
 
 
 
 
 

Soutěž na dostavbu centra Orlová-Lutyně

adresa: Orlová - Lutyně
investor:
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 1992
realizace:

1.Urbanistická koncepce

Stávající městské centrum v Orlové-Lutyni je typickým příkladem urbanistických koncepcí 60.-80.let 20.století, které podléhaly zcela průmyslové výstavbě městských sídlišť, normativním nařízením a tabulkovým přístupům k projektování s omezenými technologickými postupy.

V daném území je zcela absentující jasná základní urbanistická myšlenka, která by pomáhala snadné orientaci obyvatel a pasantů v prostředí a vytvářela tak ojedinělý charakter města.

Návrh se snaží dostavět stávající centrum a řešit jasnou urbanistickou myšlenkou návrat k městotvorným prvkům. Předložené řešení předpokládá vznik nového centra celoměstského významu. Území je nyní rozděleno hlavní městskou čtyřproudovou komunikací(Masarykova třída), která slouží jako průtah městem, společně s obsluhou vyšší občanské vybavenosti. Tato komunikace představuje provozní bariéru pro současnou hlavní pěší trasu, která propojuje sportovní rekreační areál se současným centrem města. Proto v návrhu dochází k částečnému zahloubení komunikace v místě křížení hlavních dopravních a pěších os.

Stávající veškerá zástavba realizovaná v jednotlivých etapách je chaoticky přičleňována k dopravní tepně, současné centrum působí nesourodým dojmem bez pěší ulice, rozmanitosti hmot či gradaci vizuálních vjemů.

Proti nahodilosti, chaosu má za cíl návrh vložit do tohoto nesourodého organismu jasnou koncepci, řád, lidské měřítko a vizi budoucnosti.

2.Prostorová skladba

Do stávající zástavby je navržen novotvar, který se snaží o jednoznačnou hierarchii prostorů. Současné náměstí je uzavřeno nově navrženým 7-podlažním objektem, který spolu s ohraničující pergolou, kolonádou a tržnicí jasně dotváří a vymezuje nové náměstí. K tomuto významnému prostoru je pěší lávkou napojen stěžejní komplex budov, kde je vytvořena pěší, obchodní ulice souběžná s Masarykovou třídou od které je oddělena komplexem 4.-7.podlažní zástavbou. Hlavním akcentem a dominantou tohoto vyčleněného prostoru je kostel, který ukončuje pěší trasu a ta se postupně přeměňuje v klidový relaxační prostor napojený na nově založený městský park v členitém, svažitém terénu. V úrovni kostela je nízkopodlažní bytová zástavba, která je navržena jako mezistupeň přechodu mezi obchodně-administrativní ulicí a městským parkem. Obchodní ulice je vjemově z obou stran ukončena hmotami objektů, které determinují nově vytvořený prostor. Z pohledové osy od jihozápadu je celý komplex ukončen trojbokou prosklenou budovou, která vytváří spolu s objektem čtvercového půdorysu obchodně-kulturní prostor, který navazuje na již vytvořenou obchodní ulici směřující k hotelu Doubravan. Záměrem návrhu bylo vytvoření takového prostorového členění, které by evokovalo již staletími ověřenou strukturu měst. To jest pomocí ulic, náměstí a pasáží se zelení, parků lemovaných domy a alejemi stromů. Cílem bylo vytvořit takové prostředí, které by pomáhalo k jasné orientaci formou střídání rytmů zástavby, v křížení os umístění orientačních dominant jako například obelisk, kostel, drobná architektura.

3.Funkční skladba

Architektonicko-urbanistický návrh řeší nejen rozmístění a vzájemnou kompozici hmot, ale i jejich funkční skladbu, kterou by měli vyjadřovat. V návrhu jde o rozmístění funkcí tak, aby celý komplex působil celistvě a funkčně vyrovnaně. Zároveň každý objekt musí vyjadřovat architektonickým výrazem svou funkční náplň.

Současné centrum je doplněno na jihovýchodě objektem pronajímatelných prostorů komerčně využitelných na hotel nebo administrativu. Plocha náměstí je obohacena z funkčního hlediska o prostor tržnice, která je umístěna uprostřed v podélné ose náměstí. Na tržnici dále navazuje krytá kolonáda krytá rovněž pěší lávkou.

Hlavní komplex je z funkčního hlediska různorodý s převažující obchodně-administrativní funkcí. Zástavba souběžná s Masarykovou třídou je polyfunkční, v přízemí jsou obchody, ve vyšších patrech pronajímatelné prostory. U hlavní pěší trasy se nacházejí objekty vyšší občanské vybavenosti( banka, spořitelna). Části polyfunkčního domu jsou doplněny o administrativu s velkokapacitními kancelářemi situovaných ve vyšších prosklených věžích. Podélná fronta celého vstupního komplexu je ukončena objektem prodejní galerie. Pod prostorem nového náměstí s kostelem a obchodní ulice jsou v podzemí navrženy garáže, které slouží pro stání aut návštěvníků a pasantů, ale plně i pro obsluhu celého komplexu. Na zástavbu, která již byla popsána navazují kolmo objekty, které jsou převážně koncipovány funkcí bydlení, bydlení hotelového typu s doplňkovou funkcí služeb v přízemí. Souběžně s frontou pronajímatelných a administrativy je v dalším plánu za obchodní ulicí navržena bodová, nízkopodlažní bytové zástavby vyššího standartu spojená v přízemí krčky obchodů. V tomto rytmu bytové zástavby pokračuje objekt na jihozápadě, který je určen pro firemní účely a zároveň vytváří spolu s prodejní galerií prostor „malého“ obchodního náměstí.

V celém navrhovaném komplexu jsou stavby řešeny tak, aby mohly pružně reagovat na potřebu změny funkce(funkční flexibilita). V návrhu funkční skladby jsou snadno čitelné záměry, a to že náplň komerčního, obchodního a firemního rázu je situována k Masarykově třídě, dále obchodní ulice s bytovým a hotelovým domem a v poslední řadě klidnější část bytové zástavby, která přechází pozvolna do městského parku.

4.Kompoziční vazby

Návrh reaguje na základní požadavky podmínek soutěže. Vytvořit pěší trasu spojující významné aktivity území a zároveň vyřešit kolizní uzel této trasy s hlavní komunikací Masarykovi třídy. Pěší trasa směřující od sportovně – rekreačního areálu začíná monumentální budovou(pronajímatelné plochy), kde v ose je vytvořen průchod, který navazuje na tržnici. Tržnice spolu s kolonádou jsou posazeny na ose pěší trasy, čímž podtrhují a zohledňují osovost a kolmou návaznost volnými objekty doplněnými o drobnou architekturu a zeleň. Kompoziční osovost posiluje i souběžné umístění pergoly, která vytváří spolu se zelení svým rytmem lidské měřítko a jasně vyčleňuje místo věnované obchodně-nákupnímu prostoru. Na tento uzel navazuje pěší tah ústící přes lávku do nového komplexu na náměstí a obchodní ulici. Osa je pohledově ukončena dominantou kostela a trasa pokračuje do svažitého terénu parku směrem na navrhovanou bytovou výstavbu. Na pěší osu v místě před kaplí vzniká obchodní ulice ohraničená zástavbou pronajímatelných ploch a bytových domů.Obchodní ulice pokračuje ve své jihozápadní části pasáží do „malého“ obchodního náměstí, které je vymezeno objekty galerie, domu firmy a hotelovým domem. Osa z tohoto náměstí je pomocí architektonicko-urbanistických prvků protažena trasa a navazuje na současnou pěší trasu končící obchodním střediskem a hotelovým domem Doubravan.

Snahou při vytváření kompozičních vazeb nebylo jen vyhovět soutěžním podmínkám, ale pomocí těchto pěších tras vytvořit jasnou regulovanou koncepcí v návaznosti s hiearchizací prostorů a zároveň učinit kompoziční vazby bezkolizní a funkční.

5.Architektonické řešení

Celkový výraz navrženého komplexu se snaží svým architektonickým členěním ukázat jednotlivé funkce, ale také svou rytmizací, gradací a dalšími kompozičními prvky v návaznosti na urbanistický návrh vytvořit celistvé centrum stejného architektonického cítění.

Poznámka: Text použit z průvodní zprávy - soutěž dostavba centra v Orlové - Lutyni 1992.
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.