Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Valentince

adresa: Praha 5 - Smíchov
investor:
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2009
realizace:

Urbanisticko – architektonické řešení

Pozemek navrhované administrativní budovy se nachází na okraji historické blokové struktury Smíchova, v těsném sousedství Železničního mostu, mezi dopravně silně frekventovanými ulicemi Svornosti a Hořejší nábřeží. Na západě sousedí s obytnou zástavbou (5+), na severu s areálem pivovaru Staropramen, na východě směrem k Vltavě se připravuje výstavba hotelového areálu (architektonická kancelář SHA) a dále se zde nacházejí zbytky původní průmyslové zástavby (areál CIPA). Vlastní pozemek bloku je pozůstatkem bývalé Kohoutovy strojírny, vyrábějící původně mlýnské stroje a kde se též vyráběla první jízdní kola v Čechách. Z areálu se zachovala původní správní vila č.p. 1003 v severovýchodní části území, sloužící jako administrativní objekt.

Území se nachází v urbanisticky významné a exponované poloze a to hned z několika důvodů. Jednak předmětné pozemky leží těsně za hranicí Pražské památkové rezervace a objekt tak bude vytvářet jakousi pomyslnou vstupní bránu do historické Prahy. Také samotný příjezd do Prahy po Strakonické silnici se těsně před pozemkem dělí na dvě jednosměrné ulice – Svornosti a Hořejší nábřeží a pozemek mezi nimi tvoří klín, kdy objekt na něm bude viditelný v dálkových pohledech.

Dále se pozemek nachází u smíchovské paty Železničního mostu a kde dokonce v budoucnu bude vybudováno i silniční přemostění – další z důvodů exponované polohy.

Území a zástavba na něm se v panoramatu města uplatňuje zejména v pohledech z Rašínova nábřeží a vstupuje tak do cenného pražského prostoru Vltavy, tolik oceňovaného např. historikem umění V.V.Štechem. Dále se území výrazně uplatňuje při pohledech z Vyšehradu. Pražské vltavské nábřeží je charakteristické svými historickými vodárenskými věžemi, které svou vertikalitou vstupují do historické mozaiky města.

Myslíme si, že tak výrazně exponovaná poloha vyžaduje vertikální dominantu, která bude moderní architektonickou formou doplňovat pražské vodárenské věže. Jsme přesvědčeni, že by se nemělo jednat o nárožní dominantu na spodní hmotě, ale právě z důvodů širší urbanistické kompozice o víceméně pohledově samostatně stojící věž. Princip spojení horizontální hmoty a samostatně stojící věže je dokonce součástí toho samotného prostoru Vltavy, do kterého vstupujeme i my.

Při úvahách o způsobu zastavění dané lokality jsme dále měli na mysli i nedalekou stavbu Zlatého Anděla, která moderním architektonickým jazykem reaguje na průmyslový charakter historického Smíchova.

Navrhovaná zástavba tvoří dvě hmoty ve tvaru písmene „T“. Na západ do ulice Svornosti uvažujeme s hmotou dotvářející v severojižním směru uliční frontu. Budovu uvažujeme jako pětipodlažní s ustupujícím šestým patrem a ustoupeným přízemím, které vytváří do ulice podloubí.

Budovu navrhujeme obloženou režným cihelným obkladem, případně samostatnou fasádu z režných cihel s provětrávanou vzduchovou mezerou. Na tento objekt navazuje, přes prosklený krček vstupní haly, budova jdoucí západovýchodním směrem, kterou uvažujeme jako pětipodlažní s dřevěným obkladem.

Tato kompozice jasně artikuluje hlavní vstupní halu viditelnou z dálky při příjezdu do centra Prahy, která bude chráněná parkově upravenou izolační zelení v jižním cípu pozemku. Zároveň reaguje na historickou správní budovu č.p. 1003, vtahuje ji do celkové kompozice a vytváří klidové poloveřejné náměstí mezi ní a navrhovanými objekty. Použitím dvou různých materiálů na fasádách objektu zmenšujeme celkové měřítko stavby a přirozeně ji včleňujeme do historické průmyslové smíchovské zástavby.

Cihelná hmota je realizovatelná dle potřeb klienta ve dvou etapách. V případě obkladu západní hmoty objektu režným obkladovým páskem počítáme s využitím, naší firmou navrženého, systému obkladu, který spočívá v použití nikoli jedné strany cihly, ale v jejím kompletním zužitkování. Zároveň způsob obkladu umožňuje práci s jemným grafickým prvkem, který vytvářejí lícové a vnitřní střepy cihly dle konkrétního kladečského plánu. Systém byl vyvíjen zhruba jeden rok ve spolupráci s renomovanými dodavateli režného zdiva zateplovacího pláště, je atestován a certifikován státní zkušebnou. Ústředním prvkem celé navrhované kompozice je věž, která vyrůstá z podnože ve tvaru písmena „T“.

Nejde o věž samostatně stojící, to není možné z důvodu ekonomického využití půdorysné plochy, ale hmotově a materiálově pojatou tak, že vytváří samostatný prvek, pohledově od ostatní budovy oddělený.

Věž je uvažována jako desetipodlažní, prvních pět pater sdílí společně se dřevem obloženou hmotou, dalších pět jde nad tuto budovu a je tvarově akcentována oblou formou hmoty, její severní část s výhledy na historické centrum Prahy je prosklená a to z důvodu zmenšení hmoty v pohledech z Rašínova nábřeží.

Zde budou menší tepelné zisky a zároveň bude tato část provedena z kvalitních izolačních skel. Poslední dvě patra věže jsou ustoupená a vytvářejí venkovní terasy s výhledem na Prahu.

Půdorys věže, který reaguje na hlavní pohledové osy – příjezd po Strakonické ulici, Vyšehrad a historické panorama Hradčan, evokuje tvar sedla historického bicyklu jako jemnou připomínku paměti místa.

Právě na fasádu věže uvažujeme v jedné z variant o použití zeleně. Variantně uvažujeme o druhé možnosti materiálu na fasádu věže - kamenný přírodní obklad ( např.travertin).
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.