Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multifunkční centrum v Jihlavě

adresa: Romana Havelky, Mostecká, Jihlava
investor: město Jihlava
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2004
realizace:

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ
Hlavním důvodem zpracování urbanistické studie byl vzrůstající význam lokality U Českého ráje v souvislosti s výstavbou obchodního centra a Vodního ráje a s tím spojená potřeba rekultivace zanedbaného a zpustlého území podél obou břehů řeky Jihlavy.

ZADÁNÍ
Hlavními požadavky zadání bylo vytvořit multifunkční ucelený areál, který bude sloužit zákazníkům různých zájmových skupin k pořádání akcí místního, celorepublikového i mezinárodního významu.
Z hlediska funkčního využití se bude jednat o:

1 SPORTOVNÍ HALA S LEDOVOU PLOCHOU - sport, kongres, výstava, koncerty..,
2 MULTIFUNKČNÍ HALA - kapacita 800-1200 lidí, sport, 2 přednáškové sály, učebny, knihovna, občerstvení...
3 RESTAURACE - kapacita 160 míst, oddělené salony, celodenní stravování
4 HOTEL - kapacita 200 lůžek, nadstandard
5 PARKOVACÍ OBJEKT - kapacita 250 míst, služby pro motoristy
6 BYDLENÍ INTERNÁTNÍHO TYPU -kapacita 150 míst dle možnosti území

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Zájmové území – Návrh přebírá řešení dopravního propojení ulic Mostecká a Rošického s napojením na komunikaci Jiráskova a dále propojení lokality s parkovištěm před Vodním rájem a přes novou kruhovou křižovatku na komunikaci I/38 a dálnici D1. Stávající ulice Mostecká je doplněna o oboustranný chodník a počítá se s upravením křižovatky s ulicí Romana Havelky.

Vzhledem k relativní blízkosti železničního nádraží počítá návrh s novým propojením ke stávající budově. Výškový rozdíl je překonáván schodištěm a pod železničním tělesem je navržen podchod.

Stávající podchod do Tyršových sadů je navržen pro pěší a cyklisty.
Areál Uhelných skladů je vymístěn a na jeho místě je zřízeno záchytné parkoviště k zimnímu stadionu a multifunkční hale pro 514 automobilů v jednom podlaží. Zde je možno počítat i z případným zbudováním dalšího patra vzhledem k příznivé konfiguraci terénu.

Řešené území – Na levém břehu Jihlavy je situován luxusní pěti hvězdičkový hotel B s maximální kapacitou 261 lůžek ve 143 pokojích. Hotel má půdorysný tvar „L“ a pokoje s terasami orientovanými s výhledem na řeku případně do areálu koupaliště. Pěší přístup k hotelu je z nově vytvořeného náměstí mezi halou Startu a Hypernovou. Dopravní obsluha je zajištěna novou jednosměrnou komunikací mezi oběma zásobovacími silnicemi u Kauflandu a Hypernovy.

Na proti stávající benzínové pumpě je dostavován třípodlažní objekt A, který navazuje na uliční čáru vytvořenou objektem Hypernovy a zároveň zastiňuje stávající nevzhledný objekt sportovní haly. Z hlediska funkčního využití se jedná o prostory s univerzálním využitím pro stravování (pizzerie, restaurace – doplňková k luxusní hotelové restauraci), obchod a služby, případně kulturu (kinosály) nebo administrativu.

Podél haly Startu jsou navrženy dva hlavní pěší tahy zvýrazněné vzrostlou zelení. Jeden je veden středem náměstí a míří na hlavní vstup do hotelu, který je zdůrazněn výškovou dominantou 5.np, a druhý je veden okolo vstupů do haly Startu kolem hotelu a je propojen pěší lávkou nad splavem s ulicí Mosteckou a dále podchodem do Tyršových sadů.
Oba tyto tahy jsou příčně propojeny pěší komunikací před hotelem která je vedena od nově navrženého vstupu na koupaliště a pokračuje dále podél levého břehu řeky Jihlavy, jako vycházková stezka. Obě křídla areálu hotelu jsou v úrovní přízemí propojena trojúhelníkovou terasou s bazénem, která je oproti pěším stezkám podél řeky vyvýšená, aby bylo zachováno dostatečné soukromí zákazníků hotelu a zároveň nebyl odepřen ostatním návštěvníkům přístup k řece.

Břeh řeky je navržen k revitalizaci, hladina je na mnohých místech zpřístupněna až těsně na úroveň hladiny pomocí kamenných gabionových opěrek a schodišť vedoucích až pod hladinu. Snahou bylo co největší zpřístupnění řeky a území po obou jejich březích. Levý břeh s pravým je propojen kapacitní lávkou, která je pokračováním pěšího tahu mezi hotelem a koupalištěm a ústí na hlavní náměstí na pravém břehu.

Podél něj je situován kruhový zimní stadion C s kapacitou 7500 sedících diváků. Druhou stranu náměstí tvoří objekt kongresového centra E s multifunkční halou pro sport, kulturu a kongresy. Vstup je orientován podél nové hlavní komunikace na úpatí terénního zlomu. Obě budovy jsou vzájemně propojené v úrovni 1.pp (podzemním parkingem pod náměstím – kapacita v jednom podlaží 138 míst) a v úrovni 3.np spojovacím proskleným krčkem. Kongresové centrum má vlastní podzemní garáže s kapacitou 188 míst. Na opačné straně od hlavního vstupu do kongresového centra je umístěna stravovací část s kapacitní restaurací a terasou nad řekou. Tvar terasy a hmota 3.np této části je trojúhelníková a dotváří tak obdélníková prostor vymezený protilehlou hmotou hotelu.

Podél řeky, těsně pod tenisovými kurty, je navržen objekt přechodného ubytování internátního typu D. Je čtyřpodlažní a má kapacitu 177 lůžek v 75 pokojích. Umístění hmot objektů E a D těsně na hranu pozemku tenisových kurtů má eliminovat nepříznivé poryvy větru na kurt. Oplátkou je příjemný výhled za sportovním zážitkem. Pokoje jsou orientovány k řece a do areálu tenisových kurtů. Dopravně je objekt ubytovny napojen z přilehlé komunikace. Má vlastní podzemní parking pro 40 aut.

Mostecká ulice bude zajišťovat dopravní propojení mezi levým a pravým břehem. Obloukovým mostem je propojena s komunikací vedoucí podél zásobování Kauflandu. Architektonicky je ztvárněno ukončení této ulice na protější straně kruhovým stupňovitě se zvedajícím prostranstvím s alejí vzrostlých stromů a podstavců pro výtvarná díla umístěných v oblouku.
Vyhlídková restaurace F je ve výkresové dokumentaci pouze vytečkována. Její opodstatnění se neukázalo jako nezbytně nutné a funkci atraktivního posezení nad řekou bohatě splní restaurační prostory v kongresovém centru a hotelu.

Koryto toku řeky Jihlavy, je v délce řešeného území navrženo k revitalizaci, která spočívá v kompletním vyčištění toku, odstranění překážek a zpevnění dna pomocí valounů a kamenů. Dále v úpravě podemletých a erozí porušených břehů a jejich zatravnění, případně osázením vzrostlou zelení. Paty břehů je potřeba zpevnit proti vymletí pomocí kamenů.
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.