Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modřany

adresa: Praha 12 - Modřany
investor: Pentadom spol. s r.o.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2008
realizace:

Urbanistické řešení

Základním principem je včlenění dalšího bytového komplexu – 2.etapa do stávajícího komplexu bytových a administrativních budov tak, aby na novou výstavbu navazovala, dodržovala její výškové členění a architektonické principy, osy a technickou infrastrukturu, ale zároveň je v návrhu snaha o vytvoření svébytné části celého budoucího komplexu.

Z hlediska náplně funkci bydlení tedy dále tuto funkci prohlubuje neboť návrh je vyloženě monofunkční.

Dalším principem je vytvoření podélné hmoty ( připomínající lodě, přístav, atd.), kterou prochází pěší propojení ve dvou rovinách – podchod navrženou výstavbou, podchod pod tratí a zvýšená veřejná terasa, což umožní přímé bezkolizní propojení s ulicí Vltavanů s cyklostezkou+in line, molem a rekreační funkcí na břehu Vltavy.

Dále je důležité napojení na jíž navržené dopravní schéma a umístění parkovacích ploch pro automobily pod navrženou výstavbu, což umožní vytvořit příjemné prostředí jakoby bez dopravních komunikací formou klidové zóny.

Stávající území je v podstatě rovinaté (vzhledem k velikosti řešeného území), vyvýšený je pouze val na kterém je umístěna trať Českých drah. Navrhovaná výstavba reaguje a napojuje se na výškové uspořádání navrhovaných budov 1.etapy.

Hmotová skladba

Z hlediska navržených hmot je komplex rozdělen na dvě odlišné části.

První část – „HMOTA A“ je podélná( sever-jih ) a je umístěna na západní části řešeného území souběžně s Vltavou a tratí Českých drah.

Druhá část – „HMOTA B“ je umístěna na jižní části a obsahuje dominantní prvky a hnízdovou formu zástavby.

Hmota A je rozdělena na zvýšenou pochozí podnož, podélné hmoty do 2.np a sedm rytmizovaných prvků ( 6.np) vyrůstajících z těchto hmot..
Tímto hmotovým členěním je vytvořeno citlivé, vzdušné včlenění mezi břeh Vltavy a již vznikající budovy B1 a B2.

Hmota B je členěna opět na podnož, na které jsou navrženy dvě hmoty (západ-východ) do 4.np,. Na podélných hmotách jsou symetricky umístěny čtyři výškové ( 8.np ) věže, které zároveň prorůstají do hmot pod nimi.

Hmota A má charakter podélný a rytmizující s výškovým členěním do 6.np.
Hmota B má charakter výškový a dominantní s výškovým členěním do 8.np.

Vzájemné propojení navržených hmot obou částí je docíleno použitím stejného tvarosloví , ale hlavně materiálovým a stejným „modulovým“ řešením.

Funkční skladba

Ve studii je navržena monofunkční-čistě obytná funkce.

Ve spodní suterénním patře je navrženo parkování s vjezdy-výjezdy, vstupy do bytového domu a domovním zázemím.
Díky navrženému výškovému posazení spodního patra je umožněno přirozené větrání hromadných garáží.

Od zvýšeného 1.np jsou navrženy vstupy z parteru se zázemím a hlavně přístup do vyšších pater.

Některé byty v 1.np mají svoje předzahrádky a od 3.np balkóny popřípadě terasy. Podrobnější členění a dispozice
jsou naznačeny ve výkresové dokumentaci půdorysných schémat.
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.